ENG
 

Nagrade Univerze na Primorskem

print

O podelitvi posameznih priznanj odloča Senat Univerze na Primorskem (UP) na predlog Komisije za priznanja UP, ki vodi postopek izbora in priprave predlogov o podelitvi priznanj. Skladno s Pravilnikom o priznanjih Univerze na Primorskem se podeljuje sedem vrst priznanj, in sicer:

  • naziv Častni doktor UP, ki ga lahko prejme posameznik za izjemne dosežke na področju znanosti in umetnosti ali za odmevne prispevke na področju krepitve medčloveških odnosov 

  • naziv Častni senator UP, ki ga lahko prejme posameznik za pomemben prispevek k razvoju in ugledu UP.

  • naziv Zaslužni profesor UP, ki ga prejme upokojeni visokošolski učitelj za izjemne dosežke pri razvoju znanstvene oz. umetniške stroke, za predano pedagoško in mentorsko dejavnost v okviru UP ter za prispevek h krepitvi ugleda in prepoznavnosti UP. 

  • Svečano listino UP, ki jo lahko prejme mladi visokošolski učitelj oziroma sodelavec UP ali mladi znanstveni delavec ali raziskovalni sodelavec UP za njegove dosežke na področju znanstvenega, umetniškega ali pedagoškega dela. 

  • Zlato plaketo UP lahko prejmejo visokošolski učitelji, visokošolski sodelavci, znanstveni delavci ali raziskovalni sodelavci UP za posebej velik doprinos k razvoju znanstvenega, umetniškega ali pedagoškega dela na UP ter za prispevek h krepitvi ugleda in prepoznavnosti UP. Zlato plaketo UP za donatorja univerze prejmejo fizične ali pravne osebe, ki so s svojimi sredstvi ali delom pomembno prispevale k materialnemu razvoju UP ali k usposabljanju njenih sodelavcev. 

  • nagrado Srečko Kosovel za študente UP lahko prejme dodiplomski in podiplomski študent za izredne dosežke pri pripravi diplomskega, magistrskega ali doktorskega dela v preteklem študijskem letu ali študent, ki je s svojim delom in nadpovprečnimi dosežki pri izobraževalnem, raziskovalnem ali umetniškem delu prispeval k uveljavitvi UP. 

  • priznanje UP za študente UP lahko prejme dodiplomski in podiplomski študent, ki je s svojim delom in nadpovprečnimi dosežki na področju obštudijskih dejavnosti (športa, dela v študentskih organizacijah, kulture, umetnosti, prostovoljstva idr.) prispeval k uveljavitvi UP. 

Z namenom spodbujanja pedagoške in znanstvene odličnosti visokošolskih učiteljev in raziskovalcev smo v letu 2009 oblikovali Sklad za znanstveno odličnost in Sklad za pedagoško odličnost. Z instrumentom nagrajevanja smo želeli ovrednotiti vrhunske raziskovalne dosežke, ki nastanejo na univerzi, oziroma kakovost in predanost pedagoškemu delu ter razvoj novih metod poučevanja.

Priznanja se podelijo v času Tedna univerze UP, ki običajno poteka v tretjem tednu meseca marca.

 

Naziv "ČASTNI DOKTOR UNIVERZE NA PRIMORSKEM"

Nagrajenec Leto

Boris Pahor, pisatelj in družbeni delavec

prof. dr. Miroslav Zei, biolog

2004
(16. redna seja Senata UP 9. 3. 2005)

Janez Pergar, gospodarstvenik

akad. Ciril Zlobec, pesnik

2005
(25. redna seja Senata UP 11. 1. 2006 in 26. redna seja Senata UP 15. 2. 2006)

prof. dr. Livio Jakomin, strokovnjak s področja tehnologije prometa

akad. prof. dr. Boris Paternu, slovenski literarni zgodovinar in teoretik, svetovno priznani prešernovec

2007
(5. redna seja Senata UP 13. 2. 2008)

prof. Maurice Aymard, znanstvenik

Alojz Rebula, pisatelj

2008
(16. redna seja Senata UP 18. 2. 2009)

prof. dr. Pietro Enrico di Prampero, svetovno uveljavljen raziskovalec na področju aplikativne fiziologije človeka

prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj, znanstvenica s področja biometeorologije

2010
(7. izredna seja Senata UP 31. 1. 2011)
maestro prof. Anton Nanut
mednarodno prepoznaven slovenski dirigent
2011
(5. redna seja Senata UP 22. 2. 2012)
prof. dr. Boštjan M. Zupančič, sodnik Evropskega sodišča za človekove pravice 2012
(16. redna seja Senata UP 20. 2. 2013)
prof. Sir Harold Kroto, Nobelov nagrajenec za področje kemije 2013
(27. redna seja Senata UP 19. 2. 2014 )

akad. prof. dr. Alexander D. Nekipelov, doktor ekonomskih znanosti, dekan Moscow School of Economics, Univerze Lomonosov ter redni član Ruske Akademije za znanost
 
2015
(5. redna seja Senata UP 24. 2. 2016 )

akad. prof. dr. Vladimir L. Kvint, redni profesor za področje ekonomije in teorije strategij,  član svetovne akademije znanosti in umetnosti ter  redni član Ruske Akademije za znanost
 
2016
(sklep Senata UP 0714-170/2017)

dr. Cheryl E. Praeger, redna profesorica in izjemna znanstvenica s področja matematike, ki je pretežni del svoje znanstvene kariere delovala na The University of Western Australia.

Metka Krašovec, ugledna slovenska akademska slikarka 

2017
(27. redna seja Senata UP 28. 2. 2018)


Andrej Medved, pesnik, filozof, esejist in likovni kritik 

2018
(38. redna seja Senata UP 27.  2. 2019)

 

Naziv "ČASTNI SENATOR UNIVERZE NA PRIMORSKEM"

Nagrajenec

Leto

prof. dr. Paolo Balboni, strokovnjak medkulturnih politik

2006
(36. redna seja Senata UP 14. 2. 2007)

prof. ddr. Mitja Guštin, strokovnjak na področju arheologije

prof. dr. Tomaž Pisanski, strokovnjak matematične znanosti

2007
(5. redna seja Senata UP 13. 2. 2008)

prim. mag. Venčeslav Pišot, dr. med., strokovnjak s področja ortopedije

2009
(26. redna seja Senata UP 20. 1. 2010)

izr. prof. dr. Julita Sansoni, profesorica zdravstvene nege

2011
(5. redna seja Senata UP 22. 2. 2012)

izr. prof. dr. sc. Lidija Kompan, dr. med.

2012
(16. redna seja Senata UP 20. 2. 2013)

prof. dr. Tadej Battelino, dr. med.

2014
(38. redna seja Senata UP 25. 2. 2015)

Vojko Čok, strokovnjak za ekonomijo in finance

2016

(7. dopisna seja Senata UP 6. 3. - 8.3. 2017)

 

 

 

Naziv "ZASLUŽNI PROFESOR UNIVERZE NA PRIMORSKEM"

Nagrajenec

Leto

prof. dr. Lucija Čok

prof. dr. Cene Bavec

2013
(27. redna seja Senata UP 19. 2. 2014)

prof. ddr. Mitja Guštin

2015
(5. redna seja Senata UP 24. 2. 2016)

prof. dr. Anton Gosar

2016

(15. redna seja Senata UP, 15. 2. 2017)

 

Priznanje »SVEČANA LISTINA MLADEMU VISOKOŠOLSKEMU UČITELJU OZIROMA DELAVCU ALI ZNANSTVENEMU DELAVCU OZIROMA RAZISKOVALNEMU SODELAVCU UNIVERZE NA PRIMORSKEM«

Nagrajenec

Leto

doc. dr. Lenart Škof

asist. mag. Matjaž Novak

2004
(16. redna seja Senata UP 9. 3. 2005)

doc. dr. Štefko Miklavič

doc. dr. Mateja Sedmak

2005
(25. redna seja Senata UP 11. 1. 2006)

doc. dr. Dunja Bandelj Mavsar

2006
(36. redna seja Senata UP 14. 2. 2007)

doc. dr. Gorazd Bajc

doc. dr. Mitja Ruzzier

2007
(5. redna seja Senata UP 13. 2. 2008)

doc. dr. Borut Klabjan

2008
(16. redna seja Senata UP 18. 2. 2009)

doc. dr. Vladislav Kotnik

2009
(26. redna seja Senata UP 20. 1. 2010)

doc. dr. Gregor Kovačič

2010
(7. izredna seja Senata UP 31. 1. 2011)

izr. prof. dr. Dejan Hozjan

doc. dr. Tanja Kosi

2011
(5. redna seja Senata UP 16. 2. 2012)

doc. dr. Julija Hmeljak

2012
(16. redna seja Senata UP 20. 2. 2013)

doc. dr. Marko Orel

doc. dr. Mojca Kukanja Gabrijelčič

2013
(27. redna seja Senata UP 19. 2. 2014)

doc. dr. Andreja Kutnar

2014
(38. redna seja Senata UP 25. 2. 2015)

doc. dr. Suzana Laporšek

2015
(5. redna seja Senata UP 24. 2. 2016)

 

doc. dr. Klen Čopič Pucihar

 

 

2016 (15. redna seja Senata UP, 15. 2. 2017)

doc. dr. Tina Bratkovič Kregar

 

doc. dr. Borut Fonda 2017
(27. redna seja Senata UP, 28. 2. 2018)
doc. dr. Michael David Burnard 2018
(38. redna seja Senata UP 27. 
2. 2019)

 

Priznanje "ZLATA PLAKETA UNIVERZE NA PRIMORSKEM"

Nagrajenec

Leto

izr. prof. dr. Boris Kryštufek

prof. dr. Dušan Lesjak

2004
(16. redna seja Senata UP 9. 3. 2005)

akad. prof. dr. Jože Pirjevec

viš. pred. mag. Marjan Tkalčič

izr. prof. dr. Rado Pišot

2005
(25. redna seja Senata UP 11. 1. 2006)

izr. prof. dr. Boštjan Antončič

doc. dr. Rok Ovsenik in doc. dr. Maja Uran

2006
(36. redna seja Senata UP 14. 2. 2007)

izr. prof. dr. Štefan Bojnec

prof. dr. Dragan Marušič

2007
(5. redna seja Senata UP 13. 2. 2008)

prof. dr. Lucija Čok

prof. dr. Slavko Dolinšek

2008
(16. redna seja Senata UP 18. 2. 2009)

prof. dr. Milan Bufon

2009
(26. redna seja Senata UP 20. 1. 2010)

prof. dr. Andrej Brodnik

izr. prof. dr. Maja Čemažar

izr. prof. dr. Majda Cencič

izr. prof. dr. Nadja Plazar

2010
(7. izredna seja Senata UP 31. 1. 2011)

izr. prof. dr. Vida Medved Udovič

izr. prof. dr. Bojan Kuzma

2011
(5. redna seja Senata UP 22. 2. 2011)

prof. dr. Roberto Biloslavo

izr. prof. dr. Bogdana Borota

doc. dr. Aleksandra Brezovec

2012
(16. redna seja Senata UP 20. 2. 2013)

prof. dr. Anton Gosar

prof. Diego De Leo, DSc.

doc. dr. Sonja Starc

2013
(27. redna seja Senata UP 19. 2. 2014)

prof. dr. Mara Cotič

2014
(38. redna seja Senata UP 25. 2. 2015)

prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec

prim. prof. dr. Janko Kersnik, posthumno

2015
(5. redna seja Senata UP 24. 2. 2016)

prof. dr. Mitja Krajnčan

2016

(15. redna seja Senata UP, 15. 2. 2017)

prof. dr. Igor Saksida 2017
(27. redna seja Senata UP, 28. 2. 2018)
izr. prof. dr. Darjo Felda 2018
(38. redna seja Senata UP 27. 
2. 2019)

 

Priznanje "ZLATA PLAKETA UNIVERZE NA PRIMORSKEM" za fizične in pravne osebe

Nagrajenec Leto
Bruno Korelič in Luka Koper d.d. 2004
(16. redna seja Senata UP 9. 3. 2005)

Vojko Čok

Laboratorij LABS d.o.o.

2005
(25. redna seja Senata UP 11. 1. 2006)
Igor Bavčar 2007
(5. redna seja Senata UP 13. 2. 2008)

Ambrož Čopi

Aleš Nemec

2008
(16. redna seja Senata UP 18. 2. 2009)
Ambrož Čopi 2014
(38. redna seja Senata UP 25. 2. 2015)

 

Nagrada "SREČKO KOSOVEL" za študente

Nagrajenec

Leto

Leon Fabjan

2004
(16. redna seja Senata UP 9. 3. 2005)

Dario Galić

Zdravko Mutič

Urška Železnik

2005
(25. redna seja Senata UP 11. 1. 2006)

Majda Herbst

Danijela Horvat

Matej Vatovec

Drago Papler

2006
(36. redna seja Senata UP 14. 2. 2007)

Mirela Čanić

Sonja Kos

Tina Vičič

Klavdija Kutnar

2007
(5. redna seja Senata UP 13. 2. 2008)

Leonora Drgan

Aljana Švigelj

Jure Ramšak

Valentina Franca

2008
(16. redna seja Senata UP 18. 2. 2009)

Ana Cukjati

Valentina Kobal

2009
(26. redna seja Senata UP 20. 1. 2010)

dr. Žiga Čepar

Sabina Ličen, mag. za zdr. vede

Azra Škrgič, mag. za turizem

Marko Grgurovič

Monika Traven

2010
(7. izredna seja Senata UP 31. 1. 2011)

Nastja Cepak

Mitja Kozjan

Miha Markelj

Andrej Šemrov

2011
(5. redna seja Senata UP 22. 2. 2012)

Biserka Tul

Ela Šegina

Anita Brčaninović

dr. Igor Stubelj

Marko Grgurovič

2012
(16. redna seja Senata UP 20. 2. 2013)

dr. Sergej Gričar

mag. Klara Dodič Pegan

Aleksandar Pavlović

Lara Bobič

2013
(27. redna seja Senata UP 19. 2. 2014)

Grega Konkolič

Mojca Antončič

Tea Knap

dr. Peter Štrukelj

mag. Franci Cirkvenčič

2014
(38. redna seja Senata UP 25. 2. 2015)

Noemi Matavulj

Lidija Liberšar

dr. Nastja Tomšič

2015
(5. redna seja Senata UP 24. 2. 2016)

dr. Sanela Mešinović

Samanta Mikuletič, mag. zdr. neg.

Vanja Korenč

Vladan Jovičić

2016 

(15. redna seja Senata UP, 15. 2. 2017)

dr. Marina Volk  
Erika Gregorič, mag 2017
Santin Sodin (27. redna seja Senata UP, 28. 
Luka Pavlović  2. 2018)
Matija Jenko  
   
dr. Nastja Cotič  
dr. Josip Višnjić 2018
Maja Jerman, mag.  (38. redna seja Senata UP 27.  
Polona Rustja  2. 2019)
Matej Kekič  

 

 

Nagrada SKLADA ZA ZNANSTVENO ODLIČNOST

Nagrajenec

Leto

doc. dr. Klavdija Kutnar

doc. dr. Helena Motoh

izr. prof. dr. Egon Pelikan

doc. dr. Aljaž Ule

2009

prof. dr. Dragan Stevanović

prof. dr. Boris Kryštufek

izr. prof. dr. Vesna Mikolič

2010

doc. dr. Martin Milanič

prof. dr. Štefan Bojnec

2011

prof. dr. Maja Čemažar

prof. dr. Štefan Bojnec

2012

izr. prof. dr. Ajda Fošner

doc. dr. Vita Poštuvan

2013

izr. prof. dr. Enes Pasalic

izr. prof. dr. Andreja Istenič Starčič

2014

izr. prof. dr. Martin Milanič

izr. prof. dr. Nejc Šarabon

2015

izr. prof. dr. Andreja Kutnar

prof. dr. Doris Gomezelj Omerzel

2016

prof. dr. Enes Pasalic

prof. dr. Štefan Bojnec

2017

   
doc. dr. Ademir Hujdurović 2018
prof. dr. Maja Meško  

 

Nagrada SKLADA ZA PEDAGOŠKO ODLIČNOST

 

Nagrajenec

Študijsko leto

doc. dr. Tadeja Jere Lazanski

izr. prof. dr. Mara Cotič

2008/2009

doc. dr. Janez Žibert

izr. prof. dr. Primož Dolenc

asistentka Tina Bratkovič

2009/2010

doc. dr. Branko Kavšek

izr. prof. dr. Gorazd Sedmak

asistent mag. Boštjan Frelih

2010/2011

doc. dr. Darjo Felda

2011/2012

prof. dr. Štefan Bojnec

prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec

Tine Šukljan

2012/2013


prof. dr. Mirko Markič
 

2013/2014


doc. dr. Darjo Zuljan
 

2014/2015


doc. dr. Vanja Riccarda Kiswarday
 

2015/2016


doc. dr. Armand Faganel 

2016/2017
doc. dr. Silva Bratož  

doc. dr. Miha Lesjak

2017/2018
doc. dr. Aksinja Kermauner  

 

Zahvala strokovnim sodelavcem

Za odlične dosežke v letu 2017 so zahvalo prejeli: mag. Frenk Mavrič, Orijana Gregorič, Nataša Škorja Djikanović in Sanja Karas

Za odlične dosežke v letu 2018 so zahvalo prejeli: Tatjana Mikelić Goja, Sanjin Pobega, Saša Planinc in Rajko Gržinič