ENG
 
print

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv

Univerza na Primorskem
Università del Litorale 

Sedež

Titov trg 4
6000 Koper 

Telefon

05/ 61 17 500

Telefaks

05/ 61 17 530

E-pošta

info@upr.si

Spletna stran

www.upr.si

Odgovorna uradna oseba

prof. dr. Dragan Marušič

Datum prve objave kataloga

22. 08. 2005

Datum zadnje spremembe

03. 06. 2019

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2. a Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja: 
Univerza na Primorskem je bila ustanovljena z Odlokom o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Ur. l. RS, št. 13/03 in spremembe), ki ga je sprejel Državni zbor RS 29. januarja 2003. Dva meseca kasneje, natančneje 17. marca 2003, je bila univerza vpisana v register Okrožnega sodišča v Kopru. Univerza na Primorskem uresničuje svoje poslanstvo z izobraževalnim, znanstvenoraziskovalnim, strokovnim in umetniškim delom in tako sprejema odgovornost za skladen razvoj Slovenije v regiji, v Evropi in v svetu. Njeno delovanje usmerjajo nacionalni programi, strateški dokumenti Republike Slovenije ter smernice razvoja enotnega evropskega visokošolskega in raziskovalnega prostora, s posebnim poudarkom na sredozemski regiji. Univerza je pri izvajanju svoje dejavnosti avtonomna in razvija znanosti in stroke tako, da prek svojih članic opravlja izobraževalno dejavnost, znanstvenoraziskovalno dejavnost ter druge dejavnosti, ki jih je s soglasjem ustanovitelja določila v svojem statutu. Članice univerze opravljajo znanstvenoraziskovalno dejavnost z enega ali več sorodnih oziroma med seboj povezanih znanstvenih področij, disciplin in strok. Članice opravljajo izobraževalno dejavnost na študijskih področjih, določenih z ustanovitvenim aktom – Odlokom o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Ur. l. RS, št. 13/03 in spremembe).

Seznam članic Univerze na Primorskem

Organi Univerze na Primorskem:

 1. Rektor
 2. Senat
 3. Upravni odbor
 4. Študentski svet

Kontaktna oseba: mag. Mojca Kleva Kekuš, glavni tajnik UP
Telefon: 05/ 61 17 500

Organigram zavoda (v pripravi)

2. b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba: mag. Mojca Kleva Kekuš, glavni tajnik UP
E-naslov: mojca.kleva.kekus@upr.si
Telefon: 05/ 61 17 500 
Fax: 05/ 61 17 530 

2. c Predpisi RS in EU z delovnega področja organa

2. d Seznam predlogov predpisov RS in EU z delovnega področja organa

2. e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

2. f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

 • Prijavno - sprejemni postopek za vpis tujih državljanov in Slovencev brez slovenskega državljanstva na dodiplomski študij (na podlagi Zakona o visokem šolstvu).
 • Priznavanje tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja (na podlagi Zakona o priznavanju in vrednotenju izobraževanja).
 • Izvolitev v naziv (na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze na Primorskem, smiselna uporaba Zakona o upravnem postopku)
 • Subvencionirano bivanje študentov v UP Študentskih domovih

2. g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

 • Evidenca prijavljenih za vpis in vpisanih študentov ter vpisanih na študijske programe za izpopolnjevanje
 • Evidenca osebnih kartonov, ki se vodijo za vsakega študenta
 • Evidence o izpitih in drugih študijskih obveznostih
 • Evidenca izdanih dokumentov o končanem dodiplomskem in podiplomskem izobraževanju in drugih potrdilih  
 • Evidenca izvajalcev visokošolske dejavnosti
 • Evidenca o zaposlenih in drugih, ki opravljajo delo na UP
 • Evidenca o plačah in drugih izplačilih na UP
 • Evidence za potrebe subvencioniranega bivanja študentov
 • Evidence študijskih programov in programov za izpopolnjevanje
 • Evidenca uporabnikov knjižnice

2. h Seznam drugih informativnih zbirk podatkov

 • Seznam prejetih nagrad Univerze na Primorskem
 • Seznam študijskih programov na UP
 • Seznam izdanih študentskih izkaznic
 • Seznam nepremičnin UP

2. i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

 • Bolonjski proces
 • Razpis za vpis
 • Dodiplomski študij
 • Podiplomski študij
 • Visokošolska prijavno-informacijska služba
 • Priznavanje tujega izobraževanja
 • Študijski koledar
 • Cenik
 • Študentska nastanitev
 • Univerza in okolje

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja

Večina informacij javnega značaja je kadarkoli prosto dostopna prek spletne strani www.upr.si.

Informacije javnega značaja so fizično dostopne vsak delavnik na sedežu univerze (Titov trg 4, 6000 Koper).

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja