ENG
 

Projekt: Razvijanje kulture kakovosti in odličnosti delovanja UP

print

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je dne 12. 10. 2012 objavilo Javni razpis za vzpostavitev sistema zagotavljanja kakovosit na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji v letih 2012-2015 (Ur. l. RS, št. 77/12 in 83/12)

Cilj projekta Razvijanje kulture kakovosti in odličnosti delovanja Univerze na Primorskem je vzpostaviti enovit in celovit sistem kakovosti, ki bo povezoval vse članice ter vse dejavnosti univerze (izobraževanje, raziskovanje, upravljanje idr.) ter tako zagotavljal njeno transparentnost in razvoj kulture kakovosti. UP je aktivnosti projekta začela izvajati leta 2013, vse aktivnosti pa bodo skladno s pogodbo zaključene do 30. 6. 2015.

V okviru projekta bo UP izvedla naslednje aktivnosti:

  • Nadaljnji razvoj notranjega sistema zagotavljanja kakovosti na UP s poudarkom na: analizi obstoječega sistema kakovosti  ter vzpostavitev celovitega in enovitega sistema;  usposabljanjem zaposlenih in študentov za spremljanje kakovosti UP, izvajanje notranjih evalvacij in drugih postopkov, vezanih na akreditacijo študijskih programov; izvedbo domačih in mednarodnih delavnic s področja kakovosti.
  • Prijava follow-up evalvacije Zveze evropskih univerz (EUA).

  • Pridobitev mednarodne akreditacije švicarske akreditacijske organizacije FIBAA za podiplomski študijski program 2. stopnje Management Fakultete za management Koper.  

  • Analiza kakovosti obstoječe programske ponudbe:analiziranih bo 36 študijskih programov članic UP.

  • Uvajanje interdisciplinarnih znanj: izoblikovanih bo 19 izbirnih predmetov, in sicer 8 predmetov z osnovami ekonomije in podjetništva ter 11 predmetov z osnovami naravoslovja in tehnike.

Višina skupnh stroškov operacije in višina javnih virov financiranja:

Skupaj stroški operacije    799.962,73 EUR
EU sredstva - Evropski socialni sklad                     679.968,30 EUR
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport    119.994,43 EUR

 

 

Usposabljanje za izvajanje notranjih evalvacij

Usposabljanje za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti

 

Več Informacij:
mag. Alenka Andrejašič, predstojnik Službe za kakovost UP

Univerza na Primorskem
Titov trg 4, 6000 Koper
E-pošta: alenka.andrejasic@upr.si  
Tel.: 00386 (0)5 611 75 65
Fax: 00386 (0)5 611 75 30

 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, razvojne prioritete 3: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«.