ENG
 

Mednarodne organizacije

print

S področjem bolonjskega procesa in kakovosti v visokem šolstvu se v Evropi ukvarjajo različne organizacije in ustanove, med pomembnejšimi ENQA, EUA, ESU, EQAR in EURASHE. V zadnjih letih so izdale vrsto publikacij s področja kakovosti v visokem šolstvu.

Ključni dokument predstavljajo standardi in smernice za zagotavljanje kakovosti evropskega visokega šolstva (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area), ki jih je pripravila ENQA v sodelovanju z EUA, EURASHE in ESU. Dokument je bil potrjen s strani bolonjskih ministrov na konferenci v Bergnu leta 2005 in vsebuje:

  • Standarde in smernice za notranje zagotavljanje kakovosti znotraj visokošolskih institucij (prvi del),
  • Standarde in smernice za zunanje zagotavljanje kakovsti visokega šolstva (drugi del) in
  • Standarde in smernice za zunanje zagotavljanje kakovosti agencij (tretji del).

 

The European University Association (EUA)

EUA predstavlja in podpira več kot 750 visokošolskih ustanov v 46 državah. EUA je rezultat združitve Združenja evropskih univerz (CRE) in Zveze Rektorskih konferenc Evropske unije. Združitev je bila izpeljana v Salamanci dne 31. marca 2001. Organizacija nudi forum za sodelovanje in izmenjavo informacij na področju visokošolske, izobraževalne in raziskovalne politike. Članice združenja so evropske univerze, ki so vključene v programe izobraževanja in raziskav, nacionalna združenja rektorjev in druge organizacije dejavne na področju visokošolskega izobraževanja in raziskav. 

Publikacije (Trends poročila):Trends V: Universities shaping the European Higher Education Area (2007)Trends IV: European Universities Implementing Bologna (2005)Trends III: Progress towards the European Higher Education Area (2003)Trends II: Towards the European higher education area (2001)Trends I: Trends in Learning Structures in Higher Education (1999).

 

European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA)

Namen ENQA (Evropsko združenje za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu) je razširjanje informacij, izkušenj in dobrih praks na področju zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu. Evropska mreža za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu je bila ustanovljena leta 2000 z namenom spodbujanja evropskega sodelovanja na področju zagotavljanja kakovosti. V novembru 2004 je Generalna skupščina preoblikovala mrežo v Evropsko združenje za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu (ENQA). Ideja za združenje izvira iz evropskega pilotnega projekta za ocenjevanje kakovosti v visokem šolstvu (1994-95), ki je pokazal koristnost izmenjave izkušenj in razvoja na področju zagotavljanja kakovosti. Kasneje je zamisel dobila zagon s Priporočilom Sveta (98/561/ES z dne 24. septembra 1998) o evropskem sodelovanju pri zagotavljanju kakovosti v visokem šolstvu in z bolonjsko deklaracijo iz leta 1999.

Datoteke za prenos:

EURASHE (European Association of Institutions in Higher Education)

EURASHE (Evropsko združenje institucij visokega šolstva) je nastalo kot mednarodno združenje institucij kot so koledži, politehnike in podobne ustanove ter višje strokovne šole, katerih poslanstvo je poklicno in strokovno izobraževanje.

EURASHE posveča veliko pozornosti problemtiki kratkega terciarnega izobraževanja (tertiary short cycle education), v katero spada tudi višje strokovno izobraževanje. V mnogih evropskih državah kratko terciarno izobraževanje predstavlja pomemben del terciarnega izobraževanja, zato ga je treba upoštevati v procesih povezanih z bolonjsko reformo evropskega visokošolstva.

Datoteke za prenos:

European Students' Union

ESU (Evropsko študentsko združenje) je krovna organizacija 49. nacionalnih zvez študentov iz 38 držav in zastopa več kot 10 milijonov študentov. Namen ESU je, da predstavlja in spodbuja izobraževalne, socialne, ekonomske in kulturne interese študentov na evropski ravni.

Datoteke za prenos:

European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR)

EQAR (Evropski register zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu) je mednarodna neprofitna ustanova, katere pobudnik ustanovitve je skupina E4, ki zajema naslednje evropske visokošolskih institucije:

  • EUA (The European University Association)
  • EURASHE (European Association of Institutions in Higher Education)
  • ESU (European Students’ Union)
  • ENQA (The European Association for Quality Assurance in Higher Education)

EQAR je , javno in preprosto dostopno spletno informacijsko orodje, ki vsebuje seznam agencij za zagotavljanje kakovosti delujočih v evropskem prostoru.

Datoteke za prenos: