ENG
 
print

 

Sistem zagotavljanja kakovosti (Quality Assurance) so univerze prevzele iz poslovnega sveta. Večina evropskih univerz se s tem področjem sistematično ukvarja šele zadnje desetletje; izjema so univerze v Veliki Britaniji in na Nizozemskem, ki so sistem kakovosti začele uvajati že nekoliko prej.

V tem obdobju so univerze pojem in koncepte kakovosti razvile in jih delno prilagodile, tako da ustrezajo potrebam institucij, katerih temeljni dejavnosti sta izobraževanje in raziskovanje. V tem procesu gre velik del zaslug Evropski zvezi univerz (EUA), ki je od svojega nastanka v letu 2001 bistveno prispevala k oblikovanju in postopnem preoblikovanju evropskega visokošolskega prostora.

EUA pri opredelitvi kakovosti izhaja iz ciljev in poslanstva univerze, ki jih ta udejanja s pomočjo jasne strategije. Pri doseganju ciljev je instituciji v pomoč vzpostavljeni sistem (spremljanja in zagotavljanja) kakovosti, ki ji omogoča sprotno preverjanje doseženih rezultatov in jo opozarja na morebitne nujne spremembe, ki jih mora uvajati, da bi lahko dosegla zastavljene cilje.

Z uvajanjem bolonjske prenove visokega šolstva postaja kakovost izjemno pomemben dejavnik oblikovanja skupnega evropskega visokošolskega prostora (EHEA). Prav sistem kakovosti naj bi prispeval k transparentnosti in primerljivosti standardov v EHEA. Dokumenti na temo kakovosti, ki v zadnjih letih nastajajo v EHEA, kažejo na to, da se evropske univerze polno zavedajo pomena kakovosti za razvoj visokošolskih institucij ter njihovo mednarodno uveljavljanje.

Razvijanje kakovosti na UP

Univerza na Primorskem je vse od svojega nastanka leta 2003 aktivno vključena v razpravo o kakovosti. Posamezne članice, ki delujejo že desetletje in več, so v času od ustanovitve vzpostavile raznolike mehanizme spremljanja in zagotavljanja kakovosti. Različne poglede in aktivnosti univerza sistematično sooča v razpravah in povezuje v enoten sistem kakovosti, ki bo zadostil razvojnim potrebam in viziji mlade univerze.

Univerza na Primorskem si prizadeva vzpostaviti učinkovit in mednarodno primerljiv sistem kakovosti, ki bo vključeval vsa pomembna področja dejavnosti univerze, predvsem pa:

 • izobraževanje,
 • raziskovanje in
 • upravljanje.

Elementi kakovosti, ki jih Univerza na Primorskem in njene članice že izvajajo, so predvsem naslednji:

 • oblikovanje razvojnega programa univerze,
 • aktivno delo komisij, zadolženih za področje kakovosti,
 • kazalniki kakovosti,
 • letna samoevalvacija članic in univerze,
 • pridobivanje povratnih informacij o izvajanju študija in drugih dejavnosti,
 • aktivnosti v smeri preverjanja mednarodne primerljivosti univerze in njenih članic,
 • vključevanje študentov v upravljanje in procese evalvacije kakovosti,
 • delavnice in posveti o kakovosti in
 • članstvo v organizacijah na nacionalni in mednarodni ravni.

Poslovnik kakovosti Univerze na Primorskem: 

določa organiziranost, odgovornosti in sistem vodenja kakovosti na Univerzi na Primorskem. Namen poslovnika kakovosti je določiti postopke, pristojnosti in način dela ter ukrepe za spremljanje in stalno izboljševanje kakovosti delovanja UP.

Prvi Poslovnik kakovosti Univerze na Primorskem je bil sprejet na 42. redni seji Senata UP dne 17. 6. 2015.

Ker UP sledi spremembam v okolju, je Senat UP na svoji 42. redni seji dne 19. 6. 2019 sprejel posodobljen Poslovnik kakovosti Univerze na Primorskem.

Monografija z naslovom Razvijanje kakovosti na UP vsebuje bistveno teoretično-empirična spoznanja, ki so nastala med izvajanjem projekta. Je rezultat aktivnosti 3.4 – Analiza programske ponudbe projekta Razvijanje kulture kakovosti in odličnosti delovanja UP (več o projektu v rubriki namenjeni projektu) je objavljena na spletni strani.