ENG
 

Etični kodeks Univerze na Primorskem

print

 

Preambula

Učitelji, raziskovalci, študenti in ostali zaposleni na Univerzi na Primorskem aktivno tvorimo univerzitetno skupnost. Kot člani in članice te skupnosti smo zavezani najvišjim etičnim standardom, ki nas spremljajo pri udejanjanju našega poslanstva na področjih učenja in poučevanja, raziskovanja ter delovanja v ožji in širši skupnosti. Dokumenti, postopki in standardi, ki smo jih sprejeli, nam zagotavljajo smernice za etično delovanje pri delu in v vsakdanjem življenju te skupnosti.

Namen kodeksa je graditi in ohranjati visoke poklicne in etične standarde članov in članic univerzitetne skupnosti ter s tem krepiti pripadnost univerzi, preglednost in družbeno odgovornost njenega delovanja, svobodo raziskovanja, poučevanja in učenja ter družbeni ugled Univerze.

Člani in članice univerzitetne skupnosti smo zavezani predvsem naslednjim etičnim vrednotam:

Poštenost

Pri svojem delu in dejanjih v okviru Univerze in zunaj nje si člani in članice univerzitetne skupnosti prizadevamo za poštenost.

                Odličnost                 

Zavestno in na vsakem koraku si pri svojem delu prizadevamo za doseganje odličnosti.

Odgovornost

Odgovoren odnos do dela ter ožje in širše skupnosti se kaže v polnem in rednem izpolnjevanju delovnih obveznosti, v samoiniciativnosti ter pripravljenosti prevzeti druge naloge, ko je to potrebno.

Dostojanstvo

Člani in članice univerzitetne skupnosti si prizadevamo za dostojanstvo, ki se kaže v etičnosti naših ravnanj, spoštljivem odnosu do drugih ter v strokovni odličnosti.

Odprtost

Univerza temelji na ustvarjalnosti in novih idejah, zato je odprtost ena izmed temeljnih vrlin članov in članic univerzitetne skupnosti, ki dopuščajo drugačno ter kritično in odgovorno sprejemajo novo.

I. Splošno

1. člen

Udejanjanje poslanstva Univerze na Primorskem na vseh področjih njenega delovanja zahteva skupno zavezanost temeljnim vrednotam Univerze kot tudi etičnemu delovanju v okviru vseh dejavnosti Univerze. Etični kodeks Univerze na Primorskem v tem duhu sledi naši zavezanosti etičnemu, pravnemu in strokovnemu delovanju na Univerzi in zunaj nje.

2. člen

Etični kodeks Univerze na Primorskem zavezuje vse člane in članice univerzitetne skupnosti, vključujoč vodstva Univerze in članic, učitelje in raziskovalce, študente, zaposlene v strokovnih službah in ostale zaposlene ter vse, ki z Univerzo sodelujejo.

3. člen

Osnovno vodilo pri delu članov in članic univerzitetne skupnosti je prizadevanje za udejanjanje temeljnih vrednot Univerze in sledenje njenemu poslanstvu v skladu s sprejetimi etičnimi vrednotami. Temeljne vrednote Univerze na Primorskem so kakovost, avtonomija, svoboda, pripadnost in odprtost.

4. člen

Člani in članice univerzitetne skupnosti izražajo svojo pripadnost poslanstvu Univerze s polnim in doslednim izvrševanjem svojih obveznosti, odgovornim sodelovanjem v univerzitetnih organih in ravnanjem v skladu s temeljnimi etičnimi vrednotami zunaj univerzitetnega okolja.

5. člen

Odgovoren odnos do dela se izraža v sprotnem spremljanju in nadgrajevanju dosežkov na znanstvenem ali strokovnem področju dela članov in članic univerzitetne skupnosti tudi v primerih, ko to nima neposrednih učinkov na dohodek ali poklicno napredovanje.

6. člen

Strpnost članov in članic univerzitetne skupnosti se izraža v kritičnem dopuščanju drugačnega, ki ne vodi v brezbrižnost ali nedejavnost.

7. člen

Od vseh članov in članic akademske skupnosti se pričakuje etično ravnanje, ki je v skladu z zakonodajo in sprejetimi univerzitetnimi dokumenti. Nobenega nezakonitega ali neetičnega ravnanja ni mogoče upravičiti na podlagi utečene prakse ali zaradi doseganja »višjih ciljev«.

8. člen

Pripadnost Univerzi se izraža v celovitem prizadevanju za spoštovanje njenih vrednot ter ohranjanje in dviganje njenega ugleda na vseh področjih delovanja, vključno z nastopanjem zunaj univerze.

II. Pedagoško delo

9. člen

Temeljna pravica učiteljev in študentov je akademska svoboda. Učitelji akademsko svobodo uresničujejo s svojim odgovornim pedagoškim, raziskovalnim in ustvarjalnim delom, ki je podrejeno etičnim vrednotam in temeljnim vrednotam Univerze. Akademska svoboda študentov se izraža v akademski avtonomnosti, ki jih zavezuje k odgovornemu in samoiniciativnemu izpolnjevanju zastavljenih študijskih ciljev, v skladu z etičnimi in temeljnimi vrednotami Univerze.

10. člen

Cilj pedagoškega dela je posredovanje znanja ter spodbujanje k ustvarjalnemu, kritičnemu in odgovornemu mišljenju. Učitelji znanje posredujejo na podlagi znanstvenih spoznanj in temeljnega izkustva.

11. člen

Učitelji in študentje tvorijo nedeljivo skupnost, v kateri učitelji s svojo razpoložljivostjo in predanostjo pedagoškemu delu omogočajo nemoteno izobraževanje študentom, študentje pa s svojim vestnim in odgovornim delom prispevajo svoj delež h kakovostnemu poteku in nenehnemu izpopolnjevanju pedagoškega procesa.

III. Znanstveno-raziskovalno delo

12. člen

Raziskovalci na Univerzi na Primorskem pri svojem delu poleg veljavnih predpisov upoštevajo tudi vsa mednarodno uveljavljena etična pravila in standarde, ki veljajo za posamezno področje raziskovanja. To še posebej velja za biomedicinske raziskave, v katere so vključeni ljudje in materiali človeškega izvora, pa tudi za druge raziskave, v katere so vključeni ljudje in katerih rezultati lahko vplivajo na položaj in ugled posameznika.

13. člen

Znanstveno-raziskovalno delo na Univerzi temelji na akademski svobodi, svobodi znanstvenega ustvarjanja in znanstveni poštenosti.

14. člen

Znanstvena poštenost se kaže v doslednem spoštovanju avtorstva in korektnem priznavanju in navajanju tujih znanstvenih dosežkov, kot tudi dosledni uporabi korektnih znanstvenih metod, poštenem in strokovno neoporečnem interpretiranju rezultatov znanstvenega dela ter objektivnem preverjanju znanstvenih hipotez.

IV. Delovanje in nastopanje članov in članic univerzitetne skupnosti zunaj Univerze in univerzitetnega okolja

15. člen

Člani in članice univerzitetne skupnosti sledijo etičnim vrednotam in se ravnajo skladno z etičnimi pravili, zapisanimi v tem kodeksu, tudi tedaj ko delujejo in nastopajo zunaj Univerze in univerzitetnega okolja.

16. člen

Politično oz. drugo agitiranje v prostorih ali na območju Univerze, uporaba pedagoškega procesa in univerzitetnih sredstev za politične oz. druge neakademske namene pomenijo kršitev etičnega kodeksa.

17. člen

Člani in članice univerzitetne skupnosti ne smejo opravljati dela zunaj Univerze, če to ovira nemoteno izvajanje njihovega dela na Univerzi na Primorskem.

18. člen

Kot zasebniki se člani in članice univerzitetne skupnosti lahko svobodno vključujejo v dejavnosti političnih strank, poklicnih in interesnih združenj, verskih skupnosti in drugih oblik civilne družbe ter v lastnem imenu javno izražajo svoja mnenja, vendar pa pri nastopanju upoštevajo morebitno nasprotje interesov, da njihova dejavnost ne ogroža dela na univerzi.

V. Opravljanje vodstvenih funkcij na Univerzi

19. člen

Člani in članice univerzitetne skupnosti, ki opravljajo vodstvene funkcije na Univerzi in njenih članicah, delujejo tako, da lahko njihovo etično ravnanje predstavlja zgled za ostale.

20. člen

Svoje funkcije opravljajo v duhu akademske tradicije predano, odgovorno in v skladu z etičnimi vrednotami, pri tem pa upoštevajo tudi dolgoročne učinke ukrepov, ki jih predlagajo in uvajajo.

VI. Odnos do premoženja Univerze

21. člen

Člani in članice univerzitetne skupnosti so dolžni ravnati z delovnimi in finančnimi sredstvi, ki so jim zaupana v uporabo, kot dobri gospodarji in v skladu z namenom. Pri njihovi uporabi so si dolžni prizadevati za optimalno izrabo sredstev ter čim večjo korist skupnosti.

22. člen

Člani in članice univerzitetne skupnosti skupnih sredstev ne uporabljajo v zasebno korist.

VII. Komisija za etična vprašanja

23. člen

Senat Univerze na Primorskem lahko imenuje Komisijo za etična vprašanja in opredeli njene naloge, sestavo in mandat.

VII. Prehodne določbe

24. člen

Etični kodeks Univerze na Primorskem prične veljati z dnevom objave.

 

Koper, dne 16. 11. 2011