ENG
 

ŠTUDIJSKI PROGRAMI UNIVERZE NA PRIMORSKEM

print

Univerza na Primorskem (UP) izvaja študijske programe s področja humanistike, družbenih, poslovnih, upravnih in izobraževalnih ved, prava, ved o živi naravi, kmetijstva, gozdarstva in ribištva, turizma, športa, matematike, statistike, računalništva ter zdravstva.

Po zaključenem študijskem programu diplomant pridobi javnoveljavno izobrazbo ter diplomo, katere sestavni del je tudi priloga k diplomi. Diplomant Univerze na Primorskem prilogo k diplomi prejme v slovenskem in angleškem jeziku. Skladno s sklepom 1. redne seje Senata UP z dne 12. 10. 2011 se lahko diplomant opredeli za izdajo priloge k diplomi v italijanskem, namesto v angleškem jeziku.

Študijski programi UP, ki se izvajajo, so dostopni na naslednjih povezavah:

Informacije o tem, katere dodiplomske ter podiplomske študijske programe UP razpisuje v posameznem študijskem letu, se objavijo v vsakoletnem RAZPISU ZA VPIS V ŠTUDIJSKE PROGRAME. Razpis za vpis objavijo tudi članice UP na svojih spletnih straneh.

 

PREGLED umestitve študijskih programov UP v Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK)

 

INFORMACIJA GLEDE NEPODALJŠANJA AKREDITACIJE ŠTUDIJSKIM PROGRAMOM

SEZNAM študijskih programov, za katere Univerza na Primorskem ni vložila vloge za podaljšanje akreditacije.

 

Ceniki storitev za študente UP

Šolnine in prispevki za študij po študijskih programih

Šolnine in prispevki za študij so določeni v ceniku UP, ki ga za posamezno študijsko leto potrdi Upravni odbor UP. Šolnine in prispevki za študij so sprejeti skladno z Zakonom o visokem šolstvu, Statutom UP ter Pravilnikom o šolninah in prispevkih v visokem šolstvu. Poleg šolnine plačujejo študenti tudi prispevke za študij, ki obsegajo vpisne stroške in druge s Pravilnikom o šolninah in prispevkih v visokem šolstvu opredeljene stroške (kot na primer: četrto in nadaljnje opravljanje izpita pri istem predmetu; diferencialni in komisijski izpit; stroški izdaje raznih potrdil, sklepov, stroški vodenja posebnih postopkov in izdaje listin na podlagi teh postopkov in podobno). 
Šolnina za posamezni študijski program UP in prispevki za študij so natančneje opredeljeni v cenikih članic UP, ki so objavljeni na spletnih straneh članic.

Študijsko leto 2019/2020

 

Študijsko leto 2018/2019

 

 

ARHIV

Študijsko leto 2017/2018

Študijsko leto 2016/2017

Študijsko leto 2015/2016

 

Študijski koledar UP

Študijsko leto traja od 1. oktobra do 30. septembra.

Skladno z Zakonom o visokem šolstvu obsegajo dodiplomski študijski programi najmanj 20 in največ 30 ur predavanj, seminarjev in vaj tedensko in 30 tednov letno. Pri študijskih programih, ki vsebujejo praktično usposabljanje, skupna obremenitev študenta ne sme preseči 40 ur na teden in 42 tednov letno.

Študijski koledar za posamezno študijsko leto sprejme Senat Univerze na Primorskem.

Študijski koledar UP za študijsko leto 2019/2020grafični

Študijski koledar UP za študijsko leto 2018/2019grafični

 

ARHIV

Študijski koledar UP za študijsko leto 2017/2018grafični

Študijski koledar UP za študijsko leto 2016/2017grafični

Študijski koledar UP za študijsko leto 2015/2016grafični

 

Pravilniki, navodila ter ostali interni akti, ki urejajo področje študija, so objavljeni na spletni strani UP: Interni akti (Študijsko področje).