ENG
 

Nacionalni programi in projekti

print

Nacionalno raziskovanje

Nacionalni raziskovalni programi in projekti se izvajajo v okviru nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa oziroma v okviru Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije 2011-2020 (RISS). Strokovne, razvojne in izvršilne naloge v zvezi z izvajanjem sprejete strategije opravlja Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

Obseg raziskovalnega dela UP na področju nacionalnih raziskovalnih programov in projektov, ki jih financira ARRS, je od ustanovitve leta 2003 z 18,19 FTE strmo naraščal in v letu 2008 dosegel 65,87 FTE. Od leta 2011 vrednost FTE pada predvsem zaradi manjšega obsega nacionalnih sredstev za raziskovanje in posledično zaradi manjšega števila javnih razpisov (leta 2008 je UP npr. izvajala 58 projektov Ciljnega raziskovalnega programa, novih razpisov v letih 2012 in 2013 ni bilo). V letu 2014 je zabeležena rast raziskovalnega dela v FTE na račun večjega števila temeljnih in CRP projektov. Na dan 31. 12. 2014 je bilo na UP zaposlenih 162 raziskovalcev (plačna skupina H) v obsegu 114,84 FTE. 
 

Raziskovalne skupine na UP

UP Fakulteta za humanistične študije

Inštitut za medkulturne študije UP FHŠ

UP Fakulteta za management

Inštitut za raziskovanje v managementu

UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Raziskovalna skupina UP FAMNIT

UP Pedagoška fakulteta

Inštitut za edukacijske vede 

UP Fakulteta za turistične študije - Turistica

Turizem

UP Fakulteta za vede o zdravju

Raziskovalna skupina UP FVZ

UP Inštitut Andrej Marušič 

Raziskovalna skupina UP IAM