ENG
 
print

PODALJŠANJE ROKA ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS ZA KANDIDATE ZA MLADE RAZISKOVALCE V LETU 2019

Objavljeno: 2.7.2019

Univerza na Primorskem podaljšuje rok za oddajo prijav na razpisu za izbor kandidata za mladega raziskovalca pri naslednjih mentorjih:

ZAP. ŠT.

IME IN PRIIMEK MENTORJA

RAZISKOVALNO PODROČJE MENTORJA

RAZISKOVALNI PROGRAM / RAZISKOVALNI PROJEKT

ČLANICA UP

Razpis

2

Doc. dr. Vita Poštuvan

3.09 Psihiatrija

Raziskovalni program P3-0384 Živ?Živ! Raziskovanje in preprečevanje samomora

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Javni poziv za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2019

3

Prof. dr. Štefan Bojnec

5.02 Ekonomija

Ciljni raziskovalni projekt V1-1808 Uporaba tehnologije DNA za ugotavljanje poneverb v ribiških proizvodih z vrednotenjem socio ekonomskih vidikov

Fakulteta za management

Javni razpis za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2019 – MR+

4

Prof. dr. Diego De Leo

3.08 Javno zdravstvo (varstvo pri delu)

Raziskovalni program P3-0384 Živ?Živ! Raziskovanje in preprečevanje samomora

Inštitut Andrej Marušič

Javni razpis za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2019 – MR+

Novi rok za oddajo prijav je 19. 7. 2019 do 14.00 ure.

Kot pravočasne se štejejo prijave:

  • oddane do podaljšanega roka za oddajo prijav osebno na sedežu Univerze na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper (sprejemna pisarna, palača Armerija, 2. nadstropje) vsak delavnik od 8. do 14. ure ali
  • poslane s priporočeno pošiljko na naslov Univerza na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper do vključno petka, 19. julija 2019 do 14. ure (velja poštni žig).

Dokumentacija:

Ostala razpisna dokumentacija ostaja v veljavi, kandidati naj za prijavo uporabijo že objavljene prijavne obrazce (objava razpisa, dne 4.6.2019).

PROLONGATION OF DEADLINE FOR APPLICATION TO THE PUBLIC TENDER FOR YOUNG RESEARCHER CANDIDATES FOR THE YEAR 2019

Published: 2nd July 2019

University of Primorska prolongs the deadline for applications to the public tender for young researchers at following mentors:

No

MENTOR

RESEARCH FIELD OF MENTOR

RESEARCH PROGRAMME / RESEARCH PROJECT

UP FACULTY / INSTITUTE

Call

2

Assist. prof. Vita Poštuvan, PhD

3.09 Psychiatry

Research programme P3-0384 Alive? Alive! Research and prevention of suicide

UP Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies

Public call for the selection of mentors positions within research programmes in the year 2019

3

Prof. Štefan Bojnec, PhD

5.02 Economics

Target research project V1-1808 DNA based technology for fraud detection in fishery products with socioeconomic impact assessment

UP Faculty of Management

Public call for the selection of mentors of new young researchers in the year 2019 – MR+

4

Prof. Diego De Leo, PhD

3.08 Public health (occupational safety)

Research programme P3-0384 Alive? Alive! Research and prevention of suicide

UP Andrej Marušič Institute

Public call for the selection of mentors of new young researchers in the year 2019 – MR+

 

The new deadline for the submission of the applications is 19 July 2019 by 2 p.m.

The applications are deemed timely if:

  • delivered personally in the University of Primorska headquarters, Titov trg 4, 6000 Koper (Palace Armerija, 2nd floor) every working day from 8 a.m. till 2 p.m., or
  • sent by by registered post at address Univerza na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper until Thursday, 4 July 2019 by 2 p.m. (postal stamp).

Documentation:

Other tender documentation remains in force, candidates should use the already published application forms (Tender, published on 4th June 2019) for application.

JAVNI RAZPIS ZA KANDIDATE ZA MLADE RAZISKOVALCE V LETU 2019 

Objavljeno: 4.6.2019

Rok prijave: 4.7.2019 do 14. ure

Dokumentacija razpisa:

Oglejte si predstavitve mentorjev in programov na povezavi v spodnji tabeli. 

ZAP. ŠT.

IME IN PRIIMEK MENTORJA

RAZISKOVALNO PODROČJE MENTORJA

RAZISKOVALNI PROGRAM / RAZISKOVALNI PROJEKT

ČLANICA UP

Razpis

1

Prof. dr. Štefko Miklavič

1.01 Matematika

Raziskovalni program P1-0285 Algebra, diskretna matematika, verjetnostni račun in teorija iger

Inštitut Andrej Marušič

Javni poziv za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2019

2

Doc. dr. Vita Poštuvan

3.09 Psihiatrija

Raziskovalni program P3-0384 Živ?Živ! Raziskovanje in preprečevanje samomora

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Javni poziv za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2019

3

Prof. dr. Štefan Bojnec

5.02 Ekonomija

Ciljni raziskovalni projekt V1-1808 Uporaba tehnologije DNA za ugotavljanje poneverb v ribiških proizvodih z vrednotenjem socio ekonomskih vidikov

Fakulteta za management

Javni razpis za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2019 – MR+

4

Prof. dr. Diego De Leo

3.08 Javno zdravstvo (varstvo pri delu)

Raziskovalni program P3-0384 Živ?Živ! Raziskovanje in preprečevanje samomora

Inštitut Andrej Marušič

Javni razpis za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2019 – MR+

 

 

PUBLIC TENDER FOR YOUNG RESEARCHER CANDIDATES FOR THE YEAR 2019 

Published: 4th June 2019

Deadline: 4th July 2019 by 2 p.m.

Documentation of the tender:

Please find the presentations of the mentors and the programs at the link in the table below.

No

MENTOR

RESEARCH FIELD OF MENTOR

RESEARCH PROGRAMME / RESEARCH PROJECT

UP FACULTY / INSTITUTE

Call

1

Prof. Štefko Miklavič, PhD

1.01 Mathematics

Research programme P1-0285 Algebra, discrete mathematics, probability and game theory

UP Andrej Marušič Institute

Public call for the selection of mentors positions within research programmes in the year 2019

2

Assist. prof. Vita Poštuvan, PhD

3.09 Psychiatry

Research programme P3-0384 Alive? Alive! Research and prevention of suicide

UP Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies

Public call for the selection of mentors positions within research programmes in the year 2019

3

Prof. Štefan Bojnec, PhD

5.02 Economics

Target research project V1-1808 DNA based technology for fraud detection in fishery products with socioeconomic impact assessment

UP Faculty of Management

Public call for the selection of mentors of new young researchers in the year 2019 – MR+

4

Prof. Diego De Leo, PhD

3.08 Public health (occupational safety)

Research programme P3-0384 Alive? Alive! Research and prevention of suicide

UP Andrej Marušič Institute

Public call for the selection of mentors of new young researchers in the year 2019 – MR+