ENG
 

RAZISKOVANJE

print

Raziskovanje kot temelj znanstvene odličnosti in kakovostnega pedagoškega dela univerze 

Poslanstvo univerze je tvorno prispevati k razvoju družbe znanja s spodbujanjem želje po znanju in raziskovanju, graditi sinergije z drugimi univerzami in raziskovalnimi inštituti doma in v tujini, prenesti pobude, ki se oblikujejo v stiku sredozemskega in srednjeevropskega sveta, v mednarodni univerzitetni prostor in tako prispevati k trajnostnemu družbenemu razvoju lokalnega in širšega regionalnega okolja.

S ciljem postati znanstveno prestižna univerza mora UP drzno preizkušati svojo izobraževalno in raziskovalno konkurenčnost v najširših svetovnih okvirih skozi zrelo akademsko tekmovalnost. Pri zasledovanju tega cilja je pomembno, da je univerza prostor ljudi (raziskovalcev, predavateljev, študentov), ki imajo visoke cilje ter so pripravljeni za dosego teh ciljev trdo delati, ter da univerza vzpostavi svojevrstno partnerstvo z okoljem, ki mu pravzaprav služi (lokalno okolje, vlada, lokalna in mednarodna industrija).

Povezovanje med izobraževalnim in raziskovalnim procesom pa seveda zagotavlja vključevanje raziskovalcev v študijski proces. Prav zaradi tega je raziskovanje tudi temelj pedagoškega dela.

Da bi UP še okrepila svojo raziskovalno naravnanost, mora:

  • prek instituta mladih raziskovalcev ter zaposlovanja odličnih (predvsem mlajših) raziskovalcev aktivno skrbeti za svojo raziskovalno podstat,

  • v svoje raziskovalno delo vključiti slovensko znanstveno diasporo,

  • zagotoviti povečanje stabilnega deleža financiranja raziskovanja,

  • aktivno sodelovati pri pridobivanju nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektov,

  • spodbujati mlajše raziskovalce, da si pridobijo raziskovalne izkušnje na najodličnejših raziskovalnih inštitucijah v tujini npr. v obliki nekajmesečnega usposabljanja podiplomskih študentov v tujini prek neposrednih raziskovalnih povezav njihovih mentorjev s tujimi univerzami,

  • povečati kakovostno in relevantno znanstveno produkcijo (znanstveni članki, znanstvene monografije, organizacija znanstvenih konferenc idr.) ter se prek le-te vzpostaviti kot globalno referenčno vozlišče, 

  • doseči najvišjo svetovno raven na čim več znanstveno-raziskovalnih področjih.

Ključni koraki razvoja na področju raziskovanja

Znanstveno-raziskovalna dejavnost poteka v okviru raziskovalne članice UP IAM ter v okviru visokošolskih članic – UP FHŠ, UP FM, UP FAMNIT, UP PEF, UP FTŠ Turistica in UP FVZ.

Uspešna vertikalna mobilnost med raziskovalci in visokošolskimi učitelji ter s tem integracija znanstveno-raziskovalnega in pedagoškega dela potekata predvsem med članicama UP IAM in UP FAMNIT. Vse članice uspešno razvijajo znanstveno-raziskovalno delo v okviru svojih raziskovalnih skupin, hkrati pa se na skupnih interesnih področjih združujejo in skupaj uresničujejo razvojne cilje.  

UP in članice so aktivne tako na področju nacionalnih raziskovalnih projektov kot na področju mednarodnega raziskovalnega dela, kjer so uspešne pri pridobivanju nepovratnih sredstev iz evropskih programov in skladov. S prepletanjem raziskovalnega dela z izobraževalnim, z bogatenjem temeljnega znanja z novimi raziskovalnimi dosežki, s tutorstvom in mentorstvom ter kooperativnim učenjem ob raziskovanju je univerza v svoje delovanje vgradila zasnovo evropskih strategij s področja znanosti in visokega šolstva. V skladu s politiko skupnega Evropskega raziskovalnega prostora (ERA) in Evropskega visokošolskega prostora (EHEA) se UP aktivno vključuje v nacionalno univerzitetno mrežo in pripravlja programe sodelovanja z univerzami doma in po svetu. 

Program dela na področju raziskovalnega in razvojnega dela

Program dela Univerze na Primorskem na področju raziskovalnega in razvojnega dela za obdobje 2009-2013, ki ga je Upravni odbor UP potrdil na 14. redni seji 23. aprila 2009, zajema vizijo in poslanstvo UP in njenih članic na področju raziskovalnega in razvojnega dela, definira dolgoročne in srednjeročne cilje in ključna znanstvena področja dela ter pomen raziskovalnega in razvojnega dela UP in njenih članic za Republiko Slovenijo in za širše (svetovno) merilo.

Srednjeročna razvojna strategija UP za obdobje 2014-2020 je na znanstveno-raziskovalnem področju med temeljne cilje postavila dvig znanstvene produkcije in odličnosti ter oblikovanje mehanizmov za materialno in vsebinsko spodbudo raziskovalcem, povečanje sredstev iz evropskih projektov v okviru finančne perspektive 2014-2020, še posebej programa EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020 / Horizon 2020, povečanje mobilnosti raziskovalnega kadra ter ureditev pogojev dela in zaposlovanja raziskovalcev v skladu z Evropsko listino za raziskovalce in Kodeksom ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev, povezovanje z gospodarstvom ter učinkovito upravljanje intelektualne lastnine.

Kadrovska strategija UP za raziskovalce

V letu 2008 je Univerza na Primorskem skupaj z ostalimi slovenskimi univerzami podpisala Evropsko listino za raziskovalce (Listina) in Kodeks ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev (Kodeks) ter s tem aktivno pristopila v proces implementacije smernic, ki jih je v letu 2005 sprejela Evropska komisija. UP se je vključila tudi v evropsko skupino za človeške vire (EU Human Resource Strategy Group) in se zavezala k pripravi institucionalne strategije za človeške vire skladno s smernicami Listine in Kodeksa. Senat UP je oktobra 2010 sprejel Kadrovsko strategijo Univerze na Primorskem za raziskovalce za obdobje 2010-2014, ki vključuje načela Listine in Kodeksa, ter Akcijski načrt Univerze na Primorskem za implementacijo Kadrovske strategije za raziskovalce za obdobje 2010-2014.